accessibilité
Bandeau
RAForum
Slogan du site
Descriptif du site
《俄羅斯大風潮》序言 - 馬君武
Article mis en ligne le 2004年10月20日

俄羅斯大風潮 序言

馬君武

獨 立 之 個 人

(1902年廣智書局出版)

人間之最惡者,莫如野蠻時代之圣賢矣。 其識見局于社會之中,受社會之等等影響而不可脫卻,故順社會之風潮所趨而立說,不能立足社會之外以指點批評現社會之罪惡,出大力以改造社會,破坏舊惡之社會,另造新美者。 其人又稍有知識,愈于眾,其說現出,則万千之庸眾奉其言為經典,視為神圣不可干犯,于是舊社會罪惡之根蒂因之愈固。 雖然,野蠻時代之圣賢,在如彼之時代固不可無,而在文明之時代,可謂之為大怪物矣,其功罪每每相抵也。 予敢決一言于此曰:無改造社會之思想者,其人斷不可謂之大豪杰。

休乎哉,抱改造社會思想之子豪杰乎! 其目的或全達,或全達其一小部分,或歷數世而達,或歷數十世而達。 當其生時,世人皆辱之,逐之,以至于戮之,謂其人為誕人,視其說為邪說。 然歷數世或數十世之后,則莫不敬式崇拜之,至讀其書而詠嘆曰: “ 吾何不幸,不生与斯人同時也!”

法蘭西之國民者,世界上思想最高之國民也。 圣西孟之徒倡社會主義(即公產主義)于世,其勢日盛。至十九世紀,而英人達爾文,斯賓塞之徒發明天演進化之理。 由是兩种學說發生一种新主義,是新主義曰“無政府主義”。今予所譯之書,即所鐘主義之歷史也。

人間之最可恐者,莫如野蠻時代之所謂賢君英主也,若俄彼得大帝, 其一也。日本人福本誠謂予曰:“子曷不讀福祿特爾之《彼得大帝傳》? 是于子國之前途有大影響也。” 嗚呼,島國狹陋之民,固不足以語大理哉! 說者動謂俄無彼得則亡,使吾而為俄羅斯人也,則宁為亡國之民,而不愿為賢君英主之奴隸。 漸文明之世,凡可以亡我國者,必其國之文明程度遠胜于我也。 彼既亡我,必能与我交通,而輸入其文明;文明既輸入,則獨立之舉可立興也。 當彼得之時,瑞典最強,瑞典者,自由最強固之國也。 而俄羅斯而被滅于瑞典也,俄羅斯人猶可得自由,惟因有彼得之故,其國至今無憲法,無議院, 因自由而舉革命被殺戮者已如麻矣。 俄羅斯誠人間之最黑暗地獄也。

無政府党人者,各國政府之最大公敵也,英人克喀伯作此書,稱贊之不已。 美哉!言論自由乎!凡非人間最黑暗之地獄,未有不許國人言論自由者也;凡非人間最無恥之卑下奴隸,未有不出死力爭言論自由之權者也。


同一专栏

0 | 5

Nouvel article
le 2007年5月31日
約翰・格拉佛
le 2007年5月31日
艾裏塞・邵可侶
le 2007年5月31日
紅色法西斯
le 2007年5月31日
無政府共產主義同志社宣言書
le 2007年3月12日